Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat Bestyrelsesmøde 3.12.2020

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Dagsorden
 
Dato og tid:       Torsdag d. 3.12 kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Igloo’en
Forplejning:       Vand og sandwich
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejderrepræsentant Dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas  Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     
 
1.    Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt
 
2.    Godkendelse af referat
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat
Referat: Godkendt
3.    Ordblindestrategi
Sagsfremstilling:
Læsevejleder er gæst på mødet og fremlægger skolens arbejde med ordblinde elever.
Referat: Lone (læsevejleder) fremlægger Holeby Landsbyordnings procedure og handleplaner for afdækning og undervisning af ordblinde elever. Lones slides sendes med referatet ud. Tak til Lone for oplægget.
4.    Orientering fra formand, ledelse og elevråd
Sagsfremstilling: Orientering fra diverse
Referat:
Formand: Intet
Skoleleder: 1) Der er oprettet et lille hold med elever, så der kan komme lidt ro på 0. klasse, 2) 6. kl. blev nummer to på Lolland i konkurrencen Danmarks klogeste klasse. Stort tillykke, 3) Skolen har fået ny hjemmeside, som langt om længe er kommet online.
Dagtilbudsleder: 1) Den nye madordning er sparket i gang på et forældremøde. Der var en positiv stemning og der blev serveret smagsprøver på maden, 2) Der har vist et underskud på SFO på ca. 750.00 kr., hvilket skal fines i budgetterne 2021 og 2022. Personalereducering vil højt sandsynligt komme på tale.
Elevråd: Sidste møde var d. 31.10.2020. Intet nyt
 
5.    Kapacitetsanalyse i høring
Sagsfremstilling:
Kapacitetsanalysen som er i høring med frist d. 11. december medsendes som bilag. Der ønskes en drøftelse af analysen med henblik på udarbejdelse af høringssvar. Der nedsættes en arbejdsgruppe som konkret udarbejder høringssvaret.
Referat: Kapacitetsanalysen drøftes på udvalgte punkter og det besluttes IKKE at afgive høringssvar, da intet i analysen berører og har konsekvenser for Holeby Landsbyordning direkte.
 
6.    Princip for mobilfri skole
Sagsfremstilling:
Formanden fremlægger et udkast til et princip, som drøftes.
Referat: Princippet for mobilfri skole drøftes og tilrettes. Formanden rettet princippet til og medbringer det på næste møde, idet forældrebestyrelsen ikke er beslutningsdygtige/berettede til mødet.
 
7.    Principper for samvær
Sagsfremstilling:
Trivselspolitik, antimobbestrategi samt ordensregler for Distriktsskolen Øst fremsendes som bilag. Dokumenterne drøftes og der nedsættes en arbejdsgruppe til videre arbejde med Holeby Landsbyordnings eget dokument.
Referat: Princippet gennemgås og drøftes. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Mia, Ane, Malene og Tina. Målet er at lave et princip der dækker hele Landsbyordningen fra 0-12 år. Elev rådet inddrages.
 
8.    Bad efter idræt
Sagsfremstilling:
 Opsamling fra sidste møde
Referat: Et allerede forfattet forældrebrev er med som bilag. Det drøftes og Pia retter det til, til næste møde.
 
 
9.    Parkeringsplads
Sagsfremstilling:
 Status på projektet
Referat: Der er nu taget film og billeder, som gerne skal blive til et såkaldt kampagnemateriale. Mere om dette på næste møde. 
 
 Evt.
Sagsfremstilling:
1) Den gul streg på Maribovej skal males op, så bilerne ikke parkere langs vejen mere. Brian sørger for kontakt til Park og Vej. Hvis regler ikke fremadrettet overholdes kontaktes politiet (af Pia).
2) Der mangler lys i lamper rundt på skolen. Pedellen kontaktes.
3) Der spørges ind til hvordan AB’s stilling besættes når hun stopper. Malene og Pia er ved at lægge en plan for at dække ind.