Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 21.09.21

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning

Dagsorden Dato og tid: Tirsdag d. 21.09.2021 kl.: 16.30 – 19.30

Sted: Personalerum i Holeby Landsbyordning

Forplejning: Frikadeller og kartoffelsalat

Deltagere: Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant Dagtilbud), , Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (forældrerepræsentant skole), Nikolaj Uhrenholdt (konstitueret landsbyordningsleder), Rikke, Tina J. Gæster: Thomas Gustafsen (kommende landsbyordningsleder)

Fraværende: Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud)

1. Godkendelse af referat Referat: Godkendt med bemærkning om, at henvendelsen til sektoren vedr. SFO’ens økonomi/gæld står i venteposition indtil den kommende Landsbyordningsleder starter d. 01.10.2021.

2. Godkendelse af dagsorden Referat: Godkendt med tilføjelse af et punkt vedr. behandling af lukkedage i dagpleje og børnehave. Dette føjes ind som punkt 6. 3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd Referat: Vi starter med en præsentationsrunde for den nye Landsbyordningsleder pr. 01.10.2021, der deltager i bestyrelsesmødet. Velkommen til Thomas. Elevrådet er ikke repræsenteret på aftenens møde. Der tages kontakt til den pågældende lærer, som er ansvarlig for elevrådet. Her kan endvidere drøftes, hvordan elevrådets formand og næstformand kan deltage i mødet således de oplever det relevant samt at møderne ikke bliver for sene for eleverne. Formanden orienterer om bestyrelsens (bestyrelsen havde fordelt klasserne i mellem sig) besøg på forældremøder. Det har generelt været en rigtig god oplevelse og fremmødet har været lidt blandet, men dog overvejende positivt. Bestyrelsen blev taget godt imod og der blev lyttet til de budskaber som blev fremlagt.
Bestyrelsen ønsker at inviterer suppleanterne med. Dette skal undersøges i
forretningsordenen.
Bestyrelsen vil opfordre de valgte til at møde frem alternativt foretage nyvalg, således pladserne kan udfyldes af forældre som reelt vil deltage i bestyrelsens arbejde.
Der tales om interessentkonferencen. Der er udsendt invitation til alle. Det foregår d. 28. sept. i Ravnsborghallen.

Fra dagplejen:
Der er fortsat en sygemelding, men denne forventes af ophøre inden for den nærmeste periode.
I løbet af det kommende halve år forventes indskrevet 5 børn i dagplejen mere end der er kapacitet til. Dette være antageligt få konsekvenser for antallet af gæstepladser. Nikolaj følger
op på dette ved at holde møde med sektor, FOA, herunder lokal TR for dagplejen.

Fra børnehaven:
Ældstegruppen har været på koloni, hvilket har været en succes. Alle kommende skolebørn har deltaget.
Fredag d. 24. sept. er der sommerfest, hvilke denne gang bliver i en ny form, som fremover vil bliver udviklet yderligere. Forældrebestyrelsen tager vel imod forandringen.

Fra SFO:
Bl.a. på baggrund af bestyrelsens indspark vedr. aktivitetsniveauet i SFO, så er SFO startet op med at lave aktivitetsplaner/ugeplaner, der sendes ud til forældre og elever. Dette tiltag er blevet vel modtaget blandt elever/ børn og forældre.

Fra skolen:
Boltene i bygningerne bliver i den kommende periode spartlet og malet. Maleren starter på ledelses- og administrationsgangen. Hovedindgangen bliver desuden piftet op med bl.a. nye
beton-topfliser og nyt linoleumsgulv. Der spørges ind til rengøring af bogdepot, der lige nu er fuldstændig støvet til. Gangen er fortsat lukket, men rengøringspersonalet har som udgangspunkt opgaven med depotet.

Referat:
4. Mobilregler – med fokus på arm-device / opfølgning fra sidst
Referat:
Det besluttes, at tilføje mobilprincippet den linje vedr. armdevices, der er skrevet ind referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Princippet bliver således revideret d. 21.09.2021 med denne
tilføjelse.


5. Kostpolitik
Referat:
Lolland kommunes mad og bevægelsespolitik samt børnehavens kostpolitik bliver drøftet med henblik på at skrive en lokal politik gældende hele Landsbyordningen. Sukker og fødselsdage blev et centralt omdrejningspunkt for drøftelsen. Den centrale politik skal revideres i slutningen af 2021, hvorfor vi afventer denne og ser hvad den overordnede ramme bliver for en eventuel ny lokalet udformet politik.


6. Kommunikationsstrategi
Referat:
Med udgangspunkt et gammelt kommunikationsprincip fra distrikt øst drøfter bestyrelsen, hvorvidt der er brug for et lokalt princip der gælder hele Landsbyordningen. Det kan dels
handle om, hvor og hvordan man kommunikere med hinanden samt hvor meget kommunikation der ønskes skal udgå fra Holeby Landsbyordning. Der nedsættes en
arbejdsgruppe bestående af; Rikke, Lena, Mia og Lizette. Arbejdsgruppen skal fremkomme med et oplæg til næste møde.

6. Lukkedage – indspark til staben Bestyrelsen drøfter endnu en gang lukkedagene i dagpleje og børnehave. Dette fordi staben endnu en gang har bedt bestyrelsens om en udtalelse. Bestyrelsen fastholder (ligesom i det tidligere fremsendte høringssvar), at kritikken af ordningen henholdsvis går på en betragtelig serviceforringelse i forhold til Landsbyordningens forældre (mange dikterede lukkedage og kun én åben opsamlingsinstitution på hele Lolland) samt et økonomisk perspektiv, der påpeger en
forringelse af stordriftsfordele og muligheder for sampasning mellem bl.a. Landsbyordningens SFO og børnehave.

7. EVT
Referat:
1) Vi skal undersøge om suppleanterne kan deltage på bestyrelsesmøderne jf. forretningsorden
2) Der stilles et forslag om at lave forældrekurser i de IT-platforme man som forældre skal kunne tilgå.
3) Vi skal opfordre alle valgte i bestyrelsen til at møde frem på møderne, idet de ellers opfylder en plads for andre forældre der gerne vil i bestyrelsen.
4) Det undersøges hvornår der bestyrelsesvalg næste gang.
5) Det foreslås at trykke værdigrundlaget til en plakat, som kan hænges op forskellige steder i Landsbyordningen.
Punkter til næste møde:
 Kommunikationsstrategi

Lektier til næste møde: Dette værdigrundlag kan vi huske og fremsige, når vi bliver vækket midt om natten… 
Cirkel med teksten: I Holeby Landsbyordning tror vi på FÆLLESSKABET som grundlæggende værdi for at understøtte alle børn og elevers læring, trivsel, udvikling og dannelse. Det betyder blandt andet: At alle børn/elever og voksne TRYGT kan færdes rundt i hele Landsbyordningen. At alle der har sin gang i Landsbyordningen udviser RESPEKT for hinandens forskelligheder – store som små – børn som voksne.  At alle i Landsbyordningen oplever SAMMENHÆNG i måden vi behandler, taler til, omtaler og hjælper hinanden. At alle i Landsbyordningen udviser ÅBENHED over for vores omverden samt den mangfoldighed der findes i vores Landsbyordning. I Holeby Landsbyordning tror vi på FÆLLESSKABET som grundlæggende værdi for at understøtte alle børn og elevers læring, trivsel, udvikling og dannelse. Det betyder blandt andet: At alle børn/elever og voksne TRYGT kan færdes rundt i hele Landsbyordningen. At alle der har sin gang i Landsbyordningen udviser RESPEKT for hinandens forskelligheder – store som små – børn som voksne. At alle i Landsbyordningen oplever SAMMENHÆNG i måden vi behandler, taler til, omtaler og hjælper hinanden. At alle i Landsbyordningen udviser ÅBENHED over for vores omverden samt den mangfoldighed der findes i vores Landsbyordning.