Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 25.01.2022

Dato og tid:       Tirsdag d. 25.01.2022 kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Online på Teams
Forplejning:       
Deltagere:        Ane Høegh (forældrerepræsentant Dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Nikolaj Uhrenholdt (institutionsleder), Thomas Gustafsen (Landsbyordningsleder) Rikke, Tina J. og Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole).
Gæster: 
Fraværende: Afbud fra Brian, Lisette og Lena.  
 
1.    Godkendelse af referat 
Referat: Tjek
2.    Godkendelse af dagsorden
Referat: Tjek

3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd

Referat: 

Elevrådet: 

Generel info fra ledelse: 
-    Vi ønsker at designe et logo, som vi gerne vil inddrage jer i. Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe. Ane og Mia vil gerne være en del af en arbejdsgruppe. 
-    Møde om bygningernes status, hvor bestyrelsen blev orienteret. 
-    Skemaændringer og sammenlægning af 3-4 klasse. Målet er co-teaching, som omtalt på sidste møde. Der er behov for at kapacitetsopbygge, så vi skolen anvender erfaringer fra dette i det videre arbejde. 
-    Tilsyn ved UVM. Gode møder, hvor procesplanen udarbejdes, og der målsættes på konkrete elementer ift. Elevernes faglige progression. 
-    Der er 17 børn indskrevet til kommende 0. klasse. 
Dagpleje: 
-    Udfordret på sygemeldinger. Pernille og Malene løfter opgaven. 
Børnehave: 
-    Har været hårdt ramt af Covid-19. Personalet har udvist en stor fleksibilitet til at løse det, og har løbet stærkt. 
-    Skoven: Vi bruger de tildelte penge på en lokal håndværker, der hjælper med udbedringer for de 300.000. Der er aftalt et møde med godsejeren om drænrande/lille bæk, hvor vi ønsker at få den fyldt op. Der ønskes ligeledes et husgennemsyn af vægge, bindingsværk etc. 
SFO: 
-     En stor økonomisk turnaround. Der medfører at vi har kunne ansætte to 18 timers stillinger, hvor Cathrine og Theis er ansat. I den sammenhæng er der også ansat en pædagog med specialpædagogisk kompetence til både at løfte SFO- og skoledelen. 
Formanden: 
-    
4. Kvalitetsrapport
- Der er et ønske fra bestyrelsen om at få inddraget eleverne i et konkurrenceelement, hvor den klasse med højeste svarprocent og andet vil få en præmie til klassen. 
- Fra bestyrelsen er der en opmærksomhed på, at de seneste to års covid-19 skal medtænkes i vurderingen af rapporten. 
- Dagplejen: Der er en opmærksomhed på den videre anvendelse af data i det systemiske arbejde. I den sammenhæng er der stor ros til den systemiske anvendelse af data i dagplejen. 
Referat:
Staben ønsker svar fra bestyrelsen og ledelsen på følgende spørgsmål: 
o    Hvilke udfordringer og succeshistorier præsenterer Kvalitetsrapporten til jeres område?
Skoledelen: 
Udfordringer: Ordlæseprøve i 1. klasse (nuværende 2. klasse) (Lever op til det kommunale resultatmål, men det er faldende fra andre år (95-80 %). 
Tekstlæseprøve i 5. klasse (nuværende 6. klasse) (88-80 %)
Succeshistorier:
Ordlæseprøve i 3. klasse (nuværende 4.) (88-93%). En god fremgang i elevernes faglige progression. 
BTU: Mange tilfredse forældre (71 procent) –Høj svarprocent. Elever i høj trivsel (3,7 –sammenlignet med andre i sektoren)
Institutionsdelen: KIDS-måling: En stigning i et i forvejen højt niveau. Fysiske omgivelser er af fremragende kvalitet (over 90 %). 
o    Hvordan forholder I jer til de resultater, der vedrører jer?
Skoledelen: Der sættes ind i klasserne med specialpædagogisk kompetence, og forløb med læsevejleder for at forbedre elevernes faglige progression. Der er ligeledes fokus på en forbedring af elevernes resultater med læsning. Vi ser data som en mulighed for at udvikle praksis yderligere med udgangspunkt i dem. 
Institutionsdelen: En mulighed for at blive bedre, og en mulighed for udvikling, så praksis kan blive skarpere. 
o    Hvordan kan I forbedre kvaliteten hos jer?
Skoledelen: Blive tydeligere gennem de gode fortællinger om praksis, en deprivatisering af praksis, der skaber fælles refleksionsrum. Ved at arbejde mere systematisk og datainformeret. Det er aftalt med læsevejleder, at det skal systematiseres hvornår, og hvordan vi anvender data til optimering af elevernes faglige progression. 
Institutionsdelen: Fokus på optimeringen af de felter hvor vi rammer middelmådigt, så vi kan løfte det. Der er inviteret konsulent ind, der kan løfte niveauet yderligere. Der er en systematisk måde at tilgå det på. Fra bestyrelsen: Stor ros til arbejdet, hvor fokus er på den yderligere udvikling.
Fra bestyrelsen af: Et behov for et fælles fokus, hvor vi kan lære af hinanden, så det kan skabe rum for en fælles læring hos alle i landsbyordningen. 
o    Hvad giver det anledning til at gøre?
Skoledelen: Nuværende initiativer skal understøttes, og en øget systematik i arbejdet med børnenes læring skal implementeres. Etableringen af det systematiske arbejde med skolens lærere og vejledere (PLC)
Institutionsdelen: 
5. Kommunikationsstrategi
Referat: - Se vedhæftede bilag, som oplæg til diskussion. 
-    Ikke mulig at vedtage den grundet manglende fremmøde i bestyrelsen. 
-    Der ønskes specifikke elementer om dagtilbud. 
-    Der er fokus på at fjerne antallet af møder. 
-    En længere dialog om principper og antal i bestyrelsen. 
-    Udspillet revideres frem mod næste møde og punktet tages op næste gang. 
6. Tilstandsrapport (Punkt om bygninger og legeplads)
Referat: 
-    Tilstandsrapporten (bygninger) viser dårlige vægge med flere udfordringer. Der afventes anbefalinger fra arbejdsgruppen. 
-    Der er ikke lavet en økonomisk beregning, men ledelsen melder ud til bestyrelsen, når de får den. 
-    Legepladsen: 9 punkter med manglende anmærkninger. Ude foran: SFO/skolelegeplads – 15 anmærkninger på bl.a. svævebanen, sokler, sæder, men generelt få ting. Der tages kontakt til den kommunale tilsynsførende og firmaet bag svævebane. 

7. Skriftligt svar fra bestyrelsen til specialskolen
Referat:
- Der er ikke et ønske fra de Holeby forældre, der har børn på specialskolen om at videreføre kritikken fra det omtalte brev fra Maribo skoles bestyrelse. 
Bestyrelsen ønsker ikke at medunderskrive. 
Bestyrelsen er enig i de økonomiske overvejelser i brevet. 
Bestyrelsen ønsker ikke at sende et selvstændig skriv, som svar på brevet. 
8. Status på Covid-19. 
Referat: 
-    Covid-19 status: En smittestigning blandt elever og personale. 
-    En udfordring til bestyrelsen om at viderebringe en opfordring til selvtest. 
-    Bestyrelsen: Stor tilfredshed med informationsniveauet fra Landsbyordningen til forældrene. 
9. EVT
Referat:
-    Lejrskole 4. klasse: Rammesæt til sidst i april, hvor covid-19 udfordrer planlægningen. 
-    Afbud fra Tina J til næste møde grundet kursus.