Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 02.02.2021

Referat af bestyrelsesmøde i Holeby Landsbyordning d. 02.02.2021

 Dato og tid:      Tirsdag d. 2/2-2021 kl.: 16.30 – 19.30
Sted:                Teams
Forplejning:       Selvbragt kaffe/the
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (forældrerepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejder forældrerepræsentant Dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     Pia Thuesen, Silas Larsen og Dawid Kunkel
 
1.    Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Referat:
 Godkendt med en tilføjelse af om, at drøfte de 10 lukkedage i dagpleje og børnehave
2.    Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Referat:
 Var ikke sendt ud. Malene sørger for dette.
3.    Orientering fra formand, ledelse og elevråd
Sagsfremstilling:
Referat:
Fra formand: Ikke noget siden sidst.
Fra Skoleleder: 
•    Der er ansat to nye lærere i skoledelen.
•    Der er en ledig skolepædagogstilling, der snarest slås op.
•    Der har vandskade på faggangen. Man er ved at lokalisere skaden og reparere denne.
Fra institutionsleder:
•    I dagplejen går alt planmæssigt. Der har ca. 80 % fremmøde i den seneste periode. Der er blevet talt om niveauet for rengøring i dagplejen, men det skulle være klaret af mellem FOA og Sektorledelsen.
•    I børnehaven går dagligdagen også planmæssigt. Her har været ca. 50-60% fremmøde i både Skov og Myretuen. Madordningen har haltet lidt blandt andet pga. svingende børnetal, men alt i alt er vi kommet rimeligt i gang. Børnehaven er derudover godt i gang med at implementere Aula ligesom dagpleje også er det.
•    I SFO kører der nødpasning/undervisning, hvilket vurderes at gå godt. Der er i forbindelse med genopretning af SFO’s økonomi blevet opsagt 3 medarbejdere. Januar måned i SFO’en har derfor været præget af dette forhold. Der er tilbudt hjælp til de berørte medarbejdere. 
Der endvidere sygemeldt en medarbejder i SFO pga. et biluheld. Medarbejderen vender tilbage d. 15. februar. 
SFO er gået online og det går godt. Men nu vender børnene tilbage til skolen, så online-SFO nedlægges således igen.

3. A   Tilføjet punkt vedrørende lukkedage

Der er politisk vedtaget 10 yderligere lukkedage i dagpleje og børnehave. Der bliver i den forbindelse udvalgt institutioner i kommunen som skal opsamle børn fra alle de lukkede institutioner.
Lukkedagene er placeret i uge 29 + de 5 dage mellem jul og nytår.

Der spørges ind til, om vi kan blive opsamlingsinstitution. Der drøftes for eller imod. Vi bringer mugligheden med videre i arbejdsgruppen. Der påpeges, at det er en klar serviceforringelse og at det ligner de private skoler mere og mere. Denne holdning sendes op ad i systemet. Placeringen af lukkedage diskuteres, men det er vanskeligt at finde den rigtige løsning. Uge 26 og dagene før påske nævnes som alternativ placering af de 10 lukkedage.
•    
4.    Nød og fjernundervisning
Sagsfremstilling:
Referat:
Nødpasning/undervisning anerkendes fra bestyrelsens forældreside, som bl.a. roser lærere og pædagoger for deres indsats. Det har været en god oplevelse og teams har fungeret rigtig godt. Lærerne har været gode til at planlægge - også med indlagt fleksibilitet – og mulighed for dialog mellem forældre og lærer. Der udtrykkes stor ros i forhold til, at man anvender teams helt med i 2. klasse. Næste gang – HVIS! – så kunne det være godt med lidt flere praktiske øvelser og afbræk i onlineundervisningen a’ la det der foregår i online-SFO’en, såsom oplæsning og små aktiviteter.

Malene orienterer om, at vi nu er ved at planlægge 0.-4. klasses tilbagevenden til skolen og SFO’en. Undervisningstiden bliver mellem 08.05 og 13.35. Der vil være to lærere og en SFO-medarbejder tilknyttet hver klasse. Disse skal dække alle klassens fag. 
Fra 13.35 er der SFO, som vil foregå udenfor indtil 14.30, hvorefter alle børn samles igen. Dette forhold foreslås ændret af bestyrelsen til at være, at børnene først samles efter 3-bussen er kørt, altså at de udenfor i grupperne indtil kl. 15.00 fremfor 14.30. Det lyttes der på, og det ændres. 
5.    Princip for mobilfri skole
Sagsfremstilling:
Formanden fremlægger et udkast til et princip, som drøftes.
Referat:
Princippet drøftes igennem og teksten ændres et par steder. Formanden tager stafetten i forhold til at ændre teksten. SFO 2 ændres til Klub og formuleringen/sætningen om elevers brug af mobil i undervisningen omformuleres. Princippet sættes på dagsorden til endelig godkendelse på næste møde.
6.    Handleplaner ift. dagtilbuds og – folkeskolestrategi.
Sagsfremstilling:
Arbejdet med udarbejdelsen af handleplaner pågår. Ledelsen vil informere bestyrelsen om
Status på dette arbejde. 
Referat:
Malene og Nikolaj gennemgår dele af status i henholdsvis skolestrategien og dagtilbudsstrategien. Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning med en bemærkning om, at dagplejerne bør have mere tid til at gennemgå dialoghjulet sammen med forældrene, således det fx ikke foregår i en afhentningssituation eller middagsstund hen over hovedet på børnene. Der skal være tid til at gennemgå på grundig vis. 
7. Næste møde
Sagsfremstilling:
Dato: 4. marts, 2021
Punkter:
•    Drøftelse af forældresamarbejde jf. strategi
•    Trivselspolitik
•    Mobilprincip
•    
•    Forslag til andre punkter sendes til Ane eller Malene

Referat:
 
8.    EVT
Sagsfremstilling:
 
Referat:
Der påpeges et problem med saltning ved børnehaven og i særlig grad rundt om skovbussen – og ganglinjen fra børnehaven op til bussen. Nikolaj opretter en sag DBD (hos pedellerne), hvilket bør rette op på problemet med saltning.