Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 26.08.2021


 Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning 
Dagsorden 
Dato og tid: Torsdag d. 26.08.2021 kl: 16.30 – 19.30 
Sted: Personalerum i Holeby Landsbyordning 
Forplejning: Der serveres mad :-) 
Deltagere: Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Nikolaj Uhrenholdt (Landsbyordningsleder) og John Barzel Thomasberg (Stedfortræder), Rikke, Tina J. 
Fraværende: 
1. Godkendelse af referat 
Sagsfremstilling: 
Referat: godkendt 
2. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling: 
Referat: Godkendt 
3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd 
Sagsfremstilling: 
Referat: 
Nyt fra formand: 

 • To punkter udskydes til næste møde: kostpolitik og kommunikationsstrategi. 
 • Der er ansat en ny Landsbyordningsleder. Det har været en god proces og ansættelsesudvalget var enige om at indstille den valgte kandidat. 
 • Der uddeles en folder fra Dansk lærerforening. De vil gerne samarbejde med bestyrelsen om at LAVE EN GOD SKOLE og sætte dette op som valgtema til det kommende kommunalvalg. 

Nyt fra elevråd: 

 •  Elevrådet er endnu ikke valgt.. 

Nyt fra ledelse: 
Dagpleje: 

 • Dagplejen er kommet godt i gang efter sommerferien. Dagplejen presses dog lidt på gæstepladser, idet en dagplejer er sygemeldt i en lidt længere periode. Børnehaven dækker ind når der skal passes flere børn end dagplejen kan selv kan klare. 

Børnehave: 

 • Der er ansat 2 pædagoger mere pr. 1. sept. Det har været svært at rekruttere pædagoger, men det er heldigvis lykkes nu i en anden runde. 
 • Der er kommet en legepladsrapport (legepladssikkerhed) fra Skoven. Den har 34 punkter, hvoraf flere er kritiske. Lars og Thomas er gået i gang med at prioriterer punkterne og Nikolaj er ved at kommunikere med sektoren om, at få noget økonomisk støtte samt støtte til fundraising. Skoven er et lokalt fyrtårn, der ofte bliver vist frem til prominente personer. Dette forhold giver en særlig anledning til aktivt at invitere sektoren/staben ind som medløser af renoveringen af Skovens udemiljø. Vi krydser fingrer for deres villighed. 
 • Børnehaven skal på koloni d. 8. sept. til den 10. sept. 

SFO: 

 • Der er ansat en ny morgenåbner. 
 • Der er en medarbejder i SFO, der har sagt op, hvorfor en allerede opsagt medarbejder kommer tilbage i den vacante stilling. 
 • Pædagogernes timer i skolen er fremadrettet allokeret til stærke læringsfællesskaber, hvilket betyder, at de ikke er fast koblet op på en bestemt klasse, men deroverfor er sat på forskellige opgaver, som kan ændrer sig over tid. 
 •  SFO’ens økonomi ser som bekendt ikke godt ud. Det anslås, at SFO’en kommer ud af 2021 med en gæld på ca. 700.000,-. Hvis SFO’en skal afvikle denne gæld, så betyder det, at serviceniveauet kommer til at ligge under det politisk besluttede serviceniveau. Bestyrelsen tilkendegiver, at de ikke vil acceptere en serviceforringelse på hverken antal ansættelser eller driftsmidler/materialemidler. Nikolaj bringer bestyrelsen holdning videre op ad i systemet. Dette med henblik på at finde en rimelig løsning på udfordringen sammen med sektoren/staben. 

Skole: 

 • Der er ansat en ny børnehaveklasseleder. Hun er kommet godt i gang. 
 • Der er ansat en ny lærer på primært mellemtrinnet. Hun er kommet godt i gang. 
 • Der skulle have været ansat en IT-support i samarbejde med Østofte og Rødby, men denne stilling er taget af bordet igen. Ekstra IT-support skal derfor fremadrettet særligt indkøbes hos IT-Lolland Kommune. Vi ser hvordan denne løsning udspiller sig. 
 • Der er udarbejdet en skoleplan, der bl.a. angiver nogle indsatsområder, som kan trækkes på tværs af Landsbyordningen. Bl.a. skal der opbygges et fælles børnesyn. Denne proces tager foreløbigt sit udgangspunkt i skoledelen. 

Lidt af hvert: 

 • Der er en kommunal interessentkonference d. 28 sept. Invitation udsendes snarest til alle i bestyrelsen. Alle institutioner, skoler og Landsbyordninger har en stand, hvor de fremlægger et tema der arbejdes med. Holeby Landsbyordnings tema omhandler: Helhed 
 • og sammenhæng gennem hele Landsbyordningen! Byråd, erhvervsliv m.fl. er inviteret ti at deltage. 
 • Status på bygninger: Alle bygninger i ét plan kan nu anvendes. Hallen planlægges færdig i uge 35 eller 36. Fagbygningens fremtid er fortsat uvis. 
 • Der ved at blive lavet en film om Holeby. Landsbyordningen skal være en del af denne film. Landsbyordningen har endvidere købt en reklameplads i filmen til 3.500,-. Filmen fx kan lægges på hjemmesiden når den er færdig. 
 • Morgensang for alle i Landsbyordningen starter mandag d. 30. august kl. 08.05. Herefter foregår fælles morgensang sidste mandag i hver måned kl. 08.05. 

Nyhedsbrev fra sektoren: 

 • Børn- og skoleudvalget har besluttet følgende: 
 •     Kvalitetsrapport fastholdes 
 •     Elevplaner fastholdes 
 •     Målsætningen om fuld kompetencedækning fastholdes 
 •     Forkortelse af skoledagens længde delegeres til skolebestyrelserne. 

4. Årets møde-datoer besluttes – se forslag nederst 
Bestyrelsesmøde (Kl. 16.30 – 19.30) 

 • 26. aug. 
 • 21. sept. 
 • 26. okt. 
 • 30. nov. 
 • 14. dec. – julehygge indlagt i mødet 
 • 18. jan. 
 • 1. marts 
 • 31. marts 
 • 10. maj 
 • 16. juni – sommerhygge indlagt i mødet 

Mødedatoer godkendt med rettelser. 
Sagsfremstilling: 
Referat: 
5. Mobilregler – med fokus på arm-device 
Sagsfremstilling: 
Referat: 
Det besluttes, at tilføje en sætning til mobil-princippet noget lignende denne: 
Ure der bliver brugt som telefon eller internetsøgninger (fx youtube) skal inddrages på samme vis som mobiltelefoner. 
6. Fortsat værdiproces med udgangspunkt i de 2 sidste referater 
Sagsfremstilling: 
Referat: 
Værdiord og eksemplet i forrige referat bliver drøftet og slutteligt besluttet som følger: 
I Holeby Landsbyordning tror vi på FÆLLESSKABET som grundlæggende værdi, for at understøtte alle børn og elevers læring, trivsel, udvikling og dannelse. 
Det betyder blandt andet: 

 • At alle børn/elever og voksne TRYGT kan færdes rundt i hele Landsbyordningen. 
 • At alle, der har sin gang i Landsbyordningen udviser RESPEKT for hinandens forskelligheder – store som små – børn som voksne. 
 • At alle i Landsbyordningen oplever en SAMMENHÆNG i måden man behandler, taler til, omtaler og hjælper hinanden. 
 • At alle i Landsbyordningen udviser ÅBENHED over for omverdenen samt den mangfoldighed, som findes i vores Landsbyordning. 

Punkter til næste møde: 

 • Kostpolitik 
 • Kommunikationsstrategi 
 • Tilføjelse til mobilprincip 

EVT: 
1) Skal bestyrelsen med på forældremøder? Formand og næstformand fordeler møderne mellem sig. Følgende tre temaer skal der som minimum informeres om på møderne: 
1) Værdigrundlag, 2) mobilregler og 3) parkeringsforhold ’kys og kør’. 
2) Der foreslås, at skiltet med SLUK BILEN flyttes til de 6 p-pladser samt at ’kys og kør strækningen males gul. 
3) Der efterspørges en godkendt plan over de 10 lukkedage. Den sendes den ud når den er endeligt vedtaget. 
4) Flisen med dragehovedet skal vendes. 
5) Bestyrelsen beslutter at der skal afholdes halloween fest. 
6) Kan man bruge boltene i muren til at lave et snor-kunstværk eller lignende? Vi afventer i første omgang udspillet på en færdig bolt-løsning fra det centrale niveau.