Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 04.03.2021

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Referat
 
Dato og tid:       Torsdag d. 4/3 2021, kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Skype
Forplejning:       Selvservering
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejderrepræsentant dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     
 
Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Referat:
 Godkendt
Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Referat:
 Godkendt
Orientering fra formand, ledelse og elevråd
Sagsfremstilling:
Referat:
Fra skolen: 
Der er ansat to lærere; Katrine og Lene, der starter pr. 1. marts
Lene dækker 0. klasse i stedet for Susan, der har opsagt sin stilling pr. 31. marts
Pia dækker 3. klasse.
Skolepædagogstilling er trukket tilbage, fordi økonomien til inklusion er belastet.
Fra dagtilbud:
Dagplejen: dagligdagen går planmæssigt
Der arbejdes aktuelt med at løse udfordringen med antal gæstepladser, da der er mangel på disse. Næste år kan endnu en dagplejere frasige sig gæstepladser.
Der arbejdes med implementering af Aula både hos dagplejerne og hos forældrene.
Dagplejen går snart i gang med at udvikle deres egne læreplaner.
Børnehaven:
Personalesituationen er presset pga. af sygdom og ferie/barsel.
1. april er der 14-15 i Myretuen og ca. 29 børn i Skoven.
Økonomien ser ud til at hænge sammen over året på trods af det lave børnetal frem til december, hvor det gerne skulle være oppe igen.
Der arbejdes med at implementere Aula. Vi tager en ting af gangen og Tina står velvilligt til rådighed for både ansatte og forældre både i dagplejen og i børnehaven.
Madordningen havde en lidt svær start, men er kommet godt efter det – ikke mindst alle ansvarlige parter mødte og fik talt alle udfordringerne i gennem.
SFO:
Der er fortsat 3 sygemeldinger med naturlige årsager; altså ikke arbejdsrelaterede årsager.
Der er ikke så meget aktivitet i SFO lige for tiden, da ressourcen er knap og alle klasser skal deles op o SFO-tiden.
Aula er ved at blive implementeret, hvilket volder lidt problemer på systemniveau. Der arbejdes på sagen.
Økonomien i SFO er endnu en gang hårdt ramt. Denne gang pga. færre indmeldelser I SFO de seneste 3 år. Lønsummen bliver nemlig tildelt med afsæt i de seneste 3 års indmeldelser.
Førskole:
Vi er godt i gang med at lave dagsprogram, pædagogiske udviklingsmål og læringsmål til Førskolen.
Der er indkaldt til forældremøde og efterfølgende overleveringssamtaler.
Fra Eleverne:
5-6 klasse har fortsat hjemmeundervisning.
Nogle elever har det fint mens andre ikke bryder sig om at være alene.
Det gode er, at man har mere tid sammen familien og man kan stå senere op. Man har også mere kontakt til hinanden (alle elever) når det er over teams. Nogle lærer mere og nogle lærer mindre når det online.

Kvalitetsrapport
Sagsfremstilling:
Den årlige kvalitetsrapport 1. behandles politisk i april, hvorefter den skal i høring og til 2. behandling i BSU samt efterfølgende i Byrådet i juni.
Kvalitetsrapporten indeholder et afsnit hvor bestyrelsen kommer deres opmærksomheder til resultaterne i kvalitetsrapporten. Oplægget til kvalitetsrapport udsendes som bilag så bestyrelsen kan drøfte resultaterne og udarbejder det skriv som skal indgå fra bestyrelsen i Holeby.
Referat:
Forældrene kommenterer overordnet de forskellige punkter i kvalitetsrapporten.
Dagtilbud ligger fint og stabilt på stort set alle de målte punkter.
Skolen har plads til forbedring i f. t. et par punkter i brugertilfredshedsundersøgelsen, trivsel, læsning, fravær.

Yderligere input fra bestyrelsen sendes til Ane på mail inden d. 15. marts.

Princip for mobilfri skole
Sagsfremstilling:
Endeligt udkast lægges ud til godkendelse.
Referat:
 Princippet tilrettes og godkendes.
Opsamling fra kursus
Sagsfremstilling:
Hvad fik vi ud af kurset?
Referat:
Godt kursus
Interessante betragtninger
Vi skal huske hvem vi repræsenterer – det brede bagland
Interessant med alle de SKAL-opgaver
Der blev lavet årshjul, som sendes ud sammen med ref.
Nogle kunne ikke deltage, altså komme på ZOOM.
Slides fra kurset sendes rundt til alle.
Forældresamarbejde i dagtilbud
Sagsfremstilling:
Der ønskes en drøftelse af forældresamarbejdet i dagtilbud. Dette er den første drøftelse af 2 årlige. 
Referat:
Overordnet er samarbejdet godt.
Der må gerne være flere forældremøder
Der mågerne være forældresamtaler i dagplejen, hvor man kan få gennemgået sprogtest og dialoghjul i ro og mag.
Forældreopslag virke fint.
Der må gerne informeres mere om personalesituationen i dagtilbud.
Den daglige kontakt er fin.
Der må gerne være mere tydelighed omkring, hvem man skriver til når man ønkser at komme i Skoven.
Der må gerne være mere tydelighed i f.t. opstart i dagplejen. Hvornår møder man sin dagpleje første gang og hvornår kan man ringe uden at forstyrre?
Invitationer til forældrearrangementer må gerne udsendes 2-4 uger før, så man kan tilpasse sine ønsker til sin arbejdsplan fx i hjemmeplejen.
Der udtrykkes stor ros til dagplejen i forhold til gæstepleje. Der er meget stabilitet omkring gæstepleje.
Stor ros til personalets håndtering af morgenaflevering i børnehaven.
Princip for lejrskoler
Sagsfremstilling:
 Oplæg fremsen som bilag.
Referat:
 Princip rettes og godkendes
 
Lukkedage
Sagsfremstilling:
 Ønsker bestyrelsen at fremsende skrivelse vedr. lukkedage?
Referat:
Bestyrelsen ser meget kritisk på, at der kun er opsamlingsinstitution i Nakskov. Det vedtages af udforme et skriv til sektoren. Der nedsættes en lille skrivegruppe, der udformer et skriv.
Endvidere besluttes det, at tage kontakt til de andre Landsbyordninger med henblik på at skabe fælles fodslaw omkring kritikken af den politiske beslutning vedr. lukkedage og opsamlingsinstitution. Ane tager kontakt.
 
Evt.
Sagsfremstilling:
 
Referat:
Reglerne for suppleringsvalg skal undersøges. Særligt i forhold til suppleanter. Det gør Malene.
Skal børnehaven annoncere i Pelikanbladet? Det mener bestyrelsen ikke at den skal. Nikolaj undersøger sagen og det dagsordensættes på næste møde.
Der udtrykkes fra forældreside bekymring for lærerskift, børn der melder sig ud af skolen, lærere der siger op, kommunikationen i situationen i 0. klasse, og i det hele taget de rygter der går ude i byen om disse forhold. Punktet sættes på til næste møde.
Der udtrykkes ros i forhold til den løsning der er fundet omkring 0. klasse.