Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 04.05.2021


 Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning 
Dagsorden 
Dato og tid: Torsdag d. 4-5 kl: 16.30 – 19.30 
Sted: Skype 
Forplejning: Selvforsyning 
Deltagere: Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (forældrerepræsentant skole), Nikolaj Uhrenholdt (Landsbyordningsleder) og John Barzel Thomasberg (Stedfortræder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant) 
Fraværende: Rikke, Tina J. 
1. Godkendelse af referat 
Sagsfremstilling: 
Referat: godkendt 
2. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling: 
Referat: Godkendt 
3. Præsentation af Ole Frederiksen skoleleder Rødby skole 

Sagsfremstilling: 
Ole Frederiksen, skoleleder fra Rødby skole kommer og præsenterer sig og sine opgaver i Holeby Landsbyordning samt samler op på sidstes møde spørgsmål og bestyrelsesbeslutninger vedrørende timefordelingsplan. 
Referat: 
Det besluttes, at understøttende undervisning konverteres til to-lærer ordning i skoleåret 2021/2022 jf. paragraf 16 b. 
Det besluttes, at følge det vejledende timetal. 
Det besluttes, at man tilrettelægger skemaet i perioder, således det understøtter gode betingelser for at afvikle de timefattige kreative fag (musik, billedkunst etc.). 

4. Nyt fra ledelse, formand og elevråd 

Sagsfremstilling: 
Referat: 
Elevråd: Ikke noget nyt bortset fra et aflyst kursus 
Formand: Ikke noget nyt. 
Landsbyordningsleder/dagtilbudsleder: 


Nyt fra dagplejen: 
Der er kommet en løsning på gæstepleje i dagplejen. Der ansætte (så hurtigt som muligt) yderligere en dagplejer i Holeby, der som udgangspunkt kun får indskrevet to børn, hvilket giver 3 gæstepladser. Derudover nedskrives 3 dagplejeres indskrivning fra 5 børn til 3 børn, hvilket giver 3x2 gæstepladser. Alt i alt giver det en samlet volumen på 9 gæstepladser når hele ordningen er indfaset i oktober 2021. Set fra alle perspektiver er dette en meget tilfredsstillende løsning. 


Nyt fra børnehaven: 
Der er blevet bevilget ekstra 28 timer til at drive Myretuen og Skoven i den åbningstid, som der forventes af politikere og forældre. Grunden til dette er, at Myretuens børnetal aktuelt er så lavt, at tildelingsressourcen ikke rækker til at dække åbningstiderne i Myretuen og Skoven. Med de ekstra timer kan børnehaven på rimelig vis honorere sektorens krav til at skabe god pædagogisk kvalitet. Stillingen er slået op. 

Sektorens chefer har været på et to-timers skovbesøg, hvilket har haft en positiv effekt på håndteringen af Skovens legepladssikkerhed. Skoven vil i første omgang blive besigtiget uformelt af en legepladskyndig, stabschefen og Nikolaj. Herefter vurderes det, hvordan man kan etablere den rettet legepladssikkerhed for Skovens mange lege/aktivitetsredskaber. 


SFO: 
Hverdagen i SFO går som vaneligt med opdelte grupper (så vidt muligt), hvilket bevirker et lavere aktivitetsniveau. 
Der er fra regeringens side bevilget et rimeligt beløb til at understøtte trivslen i SFO 1+2. I Holeby vil de blive anvendt til en busudflugt samt en form for minifestival med noget og musik og boder, som børnene står for. Det er i alt fald planen. 
Førskolen: 
Førskolen ”triller” stille og roligt derud med en høj grad af trivsel og harmoni. Det er med andre ord en god børnegruppe, der på bedste vis understøttes af Bente og Britta brave indsats. 


Skolen: 
 5.- 6. klasse vender tilbage mandag d. 10. maj. Under hvilke betingelser og vilkår er endnu uvist. 
Der er aktuelt opslået stillinger på hhv. én dagplejer, én børnehaveklasseleder samt én lærer. 
Lærerne er så småt i gang med skoleårets planlægning. Ole indsats er helt central på dette punkt. 
 Der arbejdes aktuelt på skolen med en del uro i 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse. PPRC (pædagogisk psykologisk rådgivning) er inddraget med henblik på at understøtte processen. 
Nikolaj takker bestyrelsen for dens engagement i forhold til at drøfte og understøtte ledelsens arbejde med fx at skabe bedre rammer for Holeby Landsbyordning som fx arbejdet med gæstepleje, sikkerhed i Skoven og ekstratimer til at drive børnehaven. Ledelsen står bedre rustet og dermed stærkere i arbejdet når bestyrelsen har forholdt sig til og drøftet Landsbyordningens problemer og udfordringer. Bestyrelsen anerkender ledelsen for deres arbejde med faktisk at få løst problemerne i dagplejen og børnehaven. 

5. Drøftelse af værdiregelsæt for Holeby Landsbyordning 

Sagsfremstilling: 
Referat: 
Der pågår under dette punkt en lang og konstruktiv dialog om, hvilke værdier som er vigtige for at udvikle og drifte en god Landsbyordning. Følgende værdiord og sætninger kom frem: 
Tryghed 
At man stole på hinanden 
At man kan tale godt med hinanden 
At der er gode overgange – helhed og sammenhæng – en rød tråd. 
At man har respekt for hinanden samt ens omgivelser 
At man anvender de gode omgivelser/ udeområder (fx udeskole) til at understøtte trivsel og bevidstheden og respekten for naturen. 
At man kender (til) alle på tværs af Landsbyordningen. 
At der opleves et fælleskab 
At der er en god omgangstone – et ordentligt sprog m- at man taler ordentlig til hinanden. 
At man kan sige hej! til hinanden i landsbyordningen. 
At forældre, lærere og pædagoger er gode rollemodeller for børnene/eleverne. 
At man taler pænt om hinanden 
At der rart at være 
At der er plads til alle. 
At det er sjovt og hyggeligt. 

At man er fælles om noget. 
Alle kender alle! 
At man bliver udfordret på det niveau man er. 
Fokus på sammenhold og fællesskab. 
Kenskab til hinanden på tværs. 
At man er hjælpsom – børn/elever hjælper børn/ elever. 
Socialt sammenhold 
At lære hinanden at kende. 
Åbenhed – set og tolket fra mange perspektiver 

På næste møde arbejdes der videre med værdier med henblik på at udvælge et færre antal, der slutteligt kan blive Landsbyordningens fælles værdier. Der skal findes en god procesform til dette arbejde. 


6. Evt: 

Sagsfremstilling: 
Referat: 
1. 
Opslaget vedrørende ´kys og kør´ kan misforstås. Anders ændrer teksten. 
Der bør komme et forbudt-skilt op, så forældrene ikke kører imod retningen. 
Måske kan kantstenen males gul!? 

2. 
Der tilkendegives ros for, at børnehaven ligger billeder op på Aula. Det giver god dialog mellem forældre og barn. 

3. Der skal skrives ud til forældre omkring problemer med at se filer og billeder på Aula på mobilen. John ytrer, at det kan have noget at gøre med mængden ag hukommelse i mobilen. Anders skriver ud. 
Næste møde er torsdag d. 3. juni. 
Afbud fra Brian 
Punkter til næste møde: 
Værdiproces 
Kommunikationsstrategi: Formål og hensigt med punkt afklares. 
Årsberetning (spørg Ole) 
Lone (læsevejleder) kommer og informerer om projekt; Lolland skriver