Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 03.06.2021

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning

Dagsorden Dato og tid: Torsdag d. 03.06.2021 kl.: 16.30 – 19.30

Sted: Personalerum i Holeby Landsbyordning Forplejning: Sandwich

Deltagere: Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (forældrerepræsentant skole), Nikolaj Uhrenholdt (Landsbyordningsleder) og John Barzel Thomasberg (Stedfortræder) Silas Larsen (elevrepræsentant.) Dawid Kunkel (elevrepræsentant), Rikke, Tina J.

Fraværende: Victoria, John T., Brian, Dawid, Silas

1. Godkendelse af referat Sagsfremstilling: Referat: godkendt

2. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling: Referat: Godkendt

3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd Sagsfremstilling: Fra elever: Intet nyt, da begge repræsentanter var syge Fra Bestyrelsesformand: Intet nyt Fra Ledelsen: Malene har indgået en fratrædelsesaftale med Sektorchefen, hvorfor hun ikke vender tilbage i sin stilling som landsbyordningsleder. Dagtilbudslederen fortsætter i konstitueringen indtil der ansættes en ny Landsbyordningsleder.

Dagplejen:
Den nyansatte dagplejer er kommet godt i gang og har allerede modtaget det første barn d. 1. juni. Det er fint, at gæstepladserne nu kan komme ud i dagplejen igen, da dette ikke bedst for alle parter; forældre, børn, dagplejere og børnehave.
En langtidssygemeldt dagplejer har meldt sig klar til at komme tilbage, hvilket tillige øger den samlede kapacitet i dagplejen.

Børnehaven:
Skoven er nu uformelt besigtiget i forhold til legepladssikkerhed, hvilket gik forholdsvist skånsomt. Der skal laves forskellige ting, såsom faldunderlag, udskiftning af rafter, bolthætter mv., men det synes umiddelbart overkommeligt. Tina Jansen er blevet valgt som FTR for børnehavepædagogerne i Lolland Kommune, hvorfor hun frikøbes et stort antal timer. Det betyder umiddelbart, at der skal opslås endnu en pædagogstilling. Der er således nu opslået to pædagogstillinger; én barsel og én for Tina. Én
tredje pædagogstilling er blevet besat med en dygtig pædagog. Velkommen til Inge.

SFO:
SFO havde en vellykket tur til Knuthenborg. Turen var finansieret af regeringen og havde trivselsopbygning og trivselsvedligehold som hovedformål. Der har været en enkelt forældrehenvendelse gående på, at det kan stigmatisere = holde nogle børn udenfor, at turen startede i skoletiden og at nogle børn ikke skulle med. De tilbageværende børn havde det hyggeligt og fik tilmed en is :-). Bestyrelsen drøftede issuet med mange perspektiver uden at komme frem til en egentlig konklusion.

Førskole:
Førskole kører fortsat rigtig fint, men de begynder så småt at stramme lidt op i forhold til at lærer børnene om elevrollen. Altså det forhold at gå fra barn til at være elev. Når man er elev skal man nemlig leve op til lidt andre ting end når man er barn.

Skole:
5.- og 6. klasse er kommet godt tilbage uden den store dramatik. I sidste referat blev det fremlagt, at vi bikser med lidt uro i nogle af klasserne. Vi er så småt ved at få hånd om en del af det, hvilket frigiver god energi til andre ting. Men det er fortsat en stor udfordring som skal have stor opmærksomhed og som kræver fælles fodslaw for at blive løst. Antal henvendelser fra forældreside er tillige faldet i arbejdet med at reducere uroen. Skolen er så småt ved at gå ind slutspurten med at forberede næste skoleår. Det er vigtigt med en god opgave- og fagfordeling mellem lærerne samt at få lagt et godt skoleskema. Vi er fortrøstningsfulde med at nå det på trods af mangel på skoleleder – men til gengæld med god opbakning fra skolelederen i Rødby.

4. Lolland skriver – oplæg fra læsevejleder Lone Dencker Bædkel
Sagsfremstilling:
Referat:
Læsevejlederen fremlægger de overordnede idéer og indholdet for A. P. Møller-projektet; Lolland skriver! Formålet er, at alle elever skal blive dygtig til skrivning bl.a. ved at anvende skrivning i alle fag. Intentionen er, at lærerne i stor udstrækning skal samarbejde om projektet, så udbyttet kommer alle til gode. Projektet kører frem til 2024. Læsevejlederen vurderer med sin mange års erfaring, at netop dette projekt kan rykke elevernes skrivelæring rigtig meget. Tak til læsevejlederen for en fin indføring i projektet :-)

5. Årsberetning
Sagsfremstilling:
Referat:
Formanden fremlægger et forslag til en årsberetning, som efterfølgende skal sendes ud til alle forældre. Ane for rigtig god feedback samt et par punkter yderligere som med fordel kan skrives ind som dokumentation for bestyrelsen gode arbejde i bestyrelsesåret 2020/2021. Formanden noterede selv tilføjelserne :-)

6. Kommunikationsstrategi – Formål og hensigt med punkt afklares
Sagsfremstilling:
Referat:
Udsættes til næste møde.

7. Økonomi
Sagsfremstilling:
Referat:
Nikolaj gennemgik overordnet økonomien for hele Landsbyordningen:

Dagplejen: Økonomien er overvejende centralt forankret og styret. Der er dog langt en forholdsvis lille sum ud til de 4 Landsbyordninger. Denne sum ser ud til fint at dække de løbende ønsker og udgifter i dagplejen.

Børnehaven: Børnehaven økonomi ser ud til at balancere fint med de planlagte tiltag og tilmed kan man sandsynligvis indhente det underskud på ca. 100.000 som blev skabt i 2020.

SFO’en: SFO’ en som før sagt kørt helt under gulvbrædderne og bestyrelsen kan i efteråret forvente en drøftelse af, hvordan vi får rettet op på SFO’ens økonomi. Og hvordan vi overhovedet kan drive SFO’en med de få ansatte som er tilbage.

Skolen:

8. Værdiproces – sortering i værdier opsamlet på sidste møde
Sagsfremstilling:
Referat: Der arbejdes videre med de mange gode værdiord og sætninger som fremkom på sidste møde. Bestyrelsen kom tættere på nogle ord som: Fællesskab, respekt, tryghed, sammenhæng og åbenhed. Der arbejdes videre med næste med yderligere en præcisering. Som referent har jeg tilladt mig at sammenskrive et eksempel på en værdimodel jf. den dialog
som var på mødet:


I Holeby Landsbyordning tror vi på FÆLLESSKABET som grundlæggende værdi for at understøtte alle børn og elevers læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Det betyder blandt andet:

  • At alle børn/elever og voksne TRYGT kan færdes rundt i hele Landsbyordningen.
  • At alle der har sin gang i Landsbyordningen udviser RESPEKT for hinandens forskelligheder – store som små –
  • børn som voksne. At alle i Landsbyordningen oplever SAMMENHÆNG i måden vi behandler, taler til, omtaler og hjælper hinanden.
  • At alle i Landsbyordningen udviser ÅBENHED over for vores omverden samt den mangfoldighed der findes i vores Landsbyordning.

 

9. EVT
Sagsfremstilling:
Referat:
Der hersker fortsat trafikproblemer ved Borgernes hus. Nikolaj afholder et møde med
formanden.
Næste møde torsdag i uge 34: Torsdag d. 26. august
Punkter til næste gang:

  • Fortsat værdiproces
  • Mobilregler i f.t. armdevice
  • Årets mødedatoer