Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 25.10.2022

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Referat


Dato og tid: Tirsdag, d. 25.10.2022 kl. 16.30 – 19.30
Sted: Personalerummet
Forplejning: Sandwich
Deltagere: (Nikolaj, konstitueret LBO leder og institutions- og SFO-leder), John T. (konstitueret skoleleder), Tina J. (medarbejderrepræsentant institutionerne), Ane H. (formand), Rikke J. (Næstformand) Lizette (skolerepræsentant), Lena (skolerepræsentant), Mia P. (skolerepræsentant).
Fraværende: René, Mia og Pia.
Fraværende: Brian har meldt sig ud af bestyrelsen og Mia træder ind. René rykker hermed til at være repræsentant for dagplejen og Mia overtager Renés plads som repræsentant for dagtilbud.
Husk at give Mia besked pr. Aula
Gæster: Lisbeth Bøgvad fra Myretuen

1. Godkendelse af referat (vedhæftet)


Referat: Godkendt, med følgende bemærkninger:
Punktet vedrørende parkourstativer. Vi kontakter indkøbskonsulent, Steen for undersøgelse af, hvorvidt kan komme ud af ordren vedr. det store Parkourstativ, der skulle placeres omme bag den nu lukkede fagbygning. Bestyrelsen tager endelig stilling til sagen når Steen har svaret på henvendelsen.
Fakta vedr. bestyrelsen skal opdateres på hjemmesiden. Der orienteres til alle forældre om bestyrelsen på Aula.

2. Godkendelse af dagsorden


Referat: Godkendt, med lidt ombytning på rækkefølgen.


3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd

Referat:

Generel info fra ledelse:

  • Nikolaj og John er konstitueret som hhv. landsbyordningsleder og leder af skoledelen, idet Thomas Gustafsen er blevet konstitueret på Stormarksskolen.
  • Fagbygning A er over weekenden blevet besluttet lukket for yderligere undersøgelse. Bygningen er derfor blevet tømt og dermed faglokalerne fysisk flyttet til andre lokaler. Lærerne har i høj grad været inddraget med henblik på at få ejerskab til de trufne løsninger. Der hersker fortsat usikkerhed om, hvor musik, Sløjd og madkundskab skal have lokaler. Der arbejdes videre med en løsning.
  • Der optages en lille film om Landsbyordningen på mandag d. 31. 10.2022. Vi starter med at filme til morgensang, hvorefter der filmes i alle afdelinger. Først legestue, så…
  • Der er på tværs af Lollands skoler lavet aftale med en fælles fotograf om, at der tages nogle gode billeder på hver skole/landsbyordning, som man kan bruge til hjemmeside, aula mv. Altså Der etableres en form for billedbase.
  • I børnehaven og SFO er de iværksatte projekter vedrørende renovering og nybygning af diverse på legepladserne ved at være færdig. Det har været nogle gode håndværksprocesser med involvering af forskellige typer håndværkere til gavn og glæde for børnene i hele landsbyordningen.
  • I dagplejen går tingene som de skal og man er mentalt ved at forberede sig på, at skulle over i egen søjle.
  • Formanden:
  • Ikke noget nyt.
  • Elevrådet:
  • De deltager igen på næste møde.

4. Bestyrelsens tilsyn med Børnehaven – læreplans temaet; krop, sanser og bevægelse, herunder fokus på motorik (Nikolaj/Lisbeth).


Lisbeth og Nikolaj fremlægger dels det teoretiske og lovgivningsmæssige baggrundtæppe for læreplantemaet, Krop, Sanser og Bevægelse, herunder motorik og vigtigst, hvordan vi understøtter dette tema i dagligdagens praksis.
Bestyrelsen ytrede tilfredshed med tilsynet og måden det blev gjort på.


5. Sidste nyt om bygninger mv. herunder afrapportering fra arbejdsgruppen


Arbejdsgruppen har været samlet og skrevet et insisterende brev til alle kommunalpolitikere. Thomas Østergaard har svaret Rikke direkte, hvor han tilkendegiver, at han har sendt det videre til de rette personer og i øvrigt stiller sig til rådighed for et møde med bestyrelsen. Denne invitation vælger bestyrelsen at sige ja til. Nikolaj (som sekretær) skriver og inviterer Thomas Ø. Til næste bestyrelsesmøde d. 22. november kl. 16.30 – eller hvornår han nu kan, i løbet af bestyrelsesmødet.


6. Gennemgang af nyligt udsendte KIDS-rapport (= Kommunens tilsyn med børnehaven jf. Kvalitet i Dagtilbud (KIDS) (Nikolaj/Ane) – se bilag


KIDS-rapporten gennemgås og der konstateres i mindre kvalitetsfald på bla. temaerne vedr. leg. Der sættes fremadrettet fokus på de områder der scorer middel, og der arbejdes konkret med at højne kvaliteten igen.


7. Revidering af følgende principper og tilføjelse af et nyt (Alle):


Principper kan ses på hjemmesiden.
Princip for lejrskole/koloni: Link til dette: Princip for koloni/lejrskole | holebylandsbyordning (aula.dk) En ændring: 3 eller 4. årgang ændres til 4. årgang i princippet.
Princip for mobilfri skole og SFO i Holeby Landsbyordning: Link til dette: Principper for mobilfri skole og SFO i Holeby Landsbyordning | holebylandsbyordning (aula.dk) – Ingen tilføjelser. Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet: Link til dette: Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet | holebylandsbyordning (aula.dk) – Ingen tilføjelser.
Princip vedr. etablering af en Facebook-side for Landsbyordningen. –
De allerede tilrettede principper rettes til på hjemmesiden.
Det aftales, at vi lægger hovederne i blød i forhold til behovet for udarbejdelse af nye principper. Man kunne skele til andre skoler og lade sig inspirere.


8. Orientering og Halloween (Lena)


Der er rigtig god tilslutning til arrangementet både fra børn og voksne. Der er faktisk flere voksenhjælpere end der er behov for. Der er styr på bl.a. lokaler, pynt og popcornmaskine. Det bliver et uhyggeligt brag 😊


9. Eventuelt


Næste møde er rykket til tirsdag, d. 22. november