Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 5-11-2020

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning

Dagsorden

 

Dato og tid:       Torsdag d. 5. november 16.30 – 19.30

Sted:                Igloo’en

Forplejning:       Kaffe, te, vand og sandwich

Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høeg (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thusen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (Konstitueret institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas  Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)

Fraværende:     Kirstine Egetoft

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Dagsorden er aftalt mellem formand og skoleleder, og fremsendt rettidigt.

Referat: Godkendt

 

 1. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling: Referat fra sidste bestyrelsesmøde er skrevet og udsendt.

Referat: Godkendt

 

 1. Orientering fra formand og ledelse

Sagsfremstilling: Orienteringspunkter fremkommet på mødet

Referat:

Fra bestyrelsesformand:

 • Et planlagt kursus for bestyrelsen er aflyst.
 • En konference for bestyrelsen vedrørende realisering af Lolland Kommunes strategier er aflyst.

Fra skoleleder:

 • Der er ansat en ny dagtilbudsleder og souschef i Holeby landsbyordning. Valget faldt på Nikolaj Uhrenholdt, der havde første arbejdsdag d. 2. november. Velkommen til Nikolaj!
 • Der er lavet en ny flot hjemmeside til Holeby landsbyordning. Den er blevet lidt forsinket, men går snart i luften.
 • Lolland Kommune har besluttet nye regler for brug af værnemidler. Det betyder, at personalet i Holeby landsbyordning skal bære mundbind eller visir når de bevæger sig mellem afdelinger og lokaler. Endvidere skal forældre bære mundbind når de henter eller bringer deres børn - ude som inde.
 • Personalesituation: Der er en lærer som går ned i tid (pr. 01.12-2020) samt en skolepædagog, der har fået nyt arbejde. Ledelsen overvejer hvordan der dækkes ind for dette.
 • Børnehave og dagpleje har haft personaler der er blevet testet for corona eller har været i kortvarig karantæne pga. egne børns nærhed til skolekammeraters coronatilfælde. Dette har bl.a. været under rådgivning af corona-hotline. Heldigvis har ingen vist sig smittet.   
 1. Forretningsorden

Sagsfremstilling:

Gennemgang af og godkendelse af forretningsorden.

Referat: Forretningsorden godkendes med enkelte rettelse;

 • Ordet skolebestyrelse (anvendt 2 steder) rettes til bestyrelse.
 • Der tilføjes et bilag 1, der understøtter §24a stk. 4. 
 1. Årshjul

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af hvilke emner bestyrelsen skal arbejde med hen over året.

Referat: Der foreslås følgende punkter der eventuelt kan føres ind i et årshjul:

 • Den årlige drøftelse af dagtilbuddets tilsynsrapport.
 • Skolens kvalitetsrapport.
 • Tilsynspunkter, som fx:
  • Skolens handleplan for ordblindhed
  • Skolens antimoppestrategi og trivselspolitik
  • Skolens arbejde med dataetik og elevers færden på nettet
  • Dagtilbuddets arbejde med sprog og sprogvurdering
  • Dagtilbuddets arbejde med Hjernen og Hjertet, herunder dialoghjul.
  • Skolens årlige timefordelingsplan (= fag og antal timer på skolen)
  • Regnskab og budget
  • Systematisk gennemgang og evaluering af eksisterende principper, herunder inspiration fra principperne fra ”Øst”.
  • Høringssvar – ad. Hoc.
  • Udarbejdelse af nye principper, såsom:
   • Princip om helhed og sammenhæng gennem hele forløbet fra 0-12 år.
   • Princip om, at der skal afholdes fælles fester og arrangementer fra 0-12 år.
   • Princip for arbejdet i klasseråd, herunder udarbejdelse af en inspirationsfolder til forældreråd. Endvidere foreslås, at der udpeges bestyrelseskontaktpersoner til hver enkelte klasse. Malene udsender i den forbindelse link til forældrefidusen.dk. Princippet kunne også indeholde en opfordring til at udvikle forældresamarbejdet allerede fra dagplejen af.
 1. Møderække

Sagsfremstilling:

Udkast til møderække er udsendt til godkendelse.

Referat: Mødeantallet godkendes med ændringer i mødernes placering. Møderækkefølgen vedtages som følger:

 • 3. december (Torsdag)
 • 5. januar (Tirsdag)
 • 2. februar (Tirsdag)
 • 4. marts (Torsdag)
 • 8. april (Torsdag)
 • 4. maj (Tirsdag)
 • 3. juni (Torsdag)

 

 1. Kvaliteten af dagtilbud

Sagsfremstilling:

Jf. dagtilbudsstrategi skal bestyrelsen en gang årligt drøfte kvaliteten af dagtilbud. Tilsynsrapport medsendes som bilag.

Referat:

Tilsynsrapporten rammesættes og gennemgås på et overordnet plan. Det kan konstateres, at dagtilbuddet fuldt ud lever op til Lolland Kommunes strategiske målsætninger og dertilhørende måltal. Kravet var en score på 3,5 og dagtilbuddet ligger på henholdsvis 4 og 5 på alle punkter. Et enkelt punkt ryger ned på 3, men der drages tvivl om tolkningen af denne vurdering. Der følges op på dette. Der udtrykkes fra forældreside stor ros til børnehaven og der ytres samtidigt, at rapporten afspejler den gode børnehave forældrene kender fra dagligdagen.

 

Bad efter idræt (Svømning ændres til idræt overskrift)

Sagsfremstilling:

 

Referat:

Flere i bestyrelsen fremlægger en problematik omkring elevers badning efter idræt. Mange vil ikke tage bad og forældrene bakker tilsyneladende dette op via en seddel med hjemmefra. Problemet synes at stige med alderen - mestendels fra 3. klasse til 6. klasse. Hvad kan der gøres? Der er allerede forfattet et forældrebrev om problemstillingen, som aldrig er blevet sendt ud. Dette brev findes frem og opdateres med henblik på udsendelse til alle forældre. Malene taler i den forbindelse med idrætslærerne på skolen. Der peges på en konkret en konkret problemstilling vedrørende badning efter fællesidræt for 5. og 6. klasse. Der er kun to baderum! Kan det løses på andre måder. Skolen overvejer udfordringen. 

 

 1. Parkeringsplads

Sagsfremstilling: Der parkeres som vinden blæser på ’kys og kør’ og de 6 faste pladser i samme område. Hvad kan vi gøre?

 Referat:

Forældrene bliver enige om at lave en dronefilm og en skriftlig reminder til forældrene om parkeringsregler på dette område. Der tilstræbes at få involveret børnene i reglerne, så de kan være med til at regulere deres forældres parkeringsadfærd. Der skal tillige tales med Holeby medborgerhus samt enkelte ansatte om ikke at anvende parkeringspladserne i løbet af skole-, SFO og børnehavedagen (06.00 til 16.45).

Parkering til legestuen foregår omme ved den gamle (nedrevne) børnehave på bagsiden af landsbyordningen.

 1. Evt.

Sagsfremstilling: Diverse

 

Referat:

 • Malene præciserer tavshedspligten i bestyrelsesarbejdet.
 • Det besluttes at bestyrelsen melder sig ind i foreningen ’Skole og Forældre’. Det koster ca. 3000,- årligt. Malene sørger for dette.
 • Jf. forretningsorden inviteres alle suppleanter med til alle bestyrelsesmøder.