Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 23.08.2022

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning

Referat

Dato og tid:       Tirsdag d. 23.08.2022 kl: 16.30 – 19.30

Sted:                Personalerummet

Forplejning:       Kartoffelsalat og frikadeller

Deltagere:         Ane, Thomas, Nikolaj, Mia P, Rikke, Lena, Lizette, Pia T, Tina, Rene, Malene, Thor og Mille

Fraværende:  Mia N og Brian.

 

Gæster:

 

 1. Godkendelse af referat

Referat: Godkendt

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Punkt om konstituering tilføjet.

 

3. konstituering af bestyrelsen.

Referat: Ane Høegh fortsætter som formand. Rikke Jensen fortsætter som næstformand.

 

4. Nyt fra ledelse, formand og elevråd

Referat:


Elevrådet: Et ønske om kantinen åbner igen, og Thomas kommer ind på alternativer til hjernemad under et senere punkt.

Elevrådet efterlyser en mulighed for at købe noget i en kantine. Der kunne etableres et alternativ, hvor eleverne kunne købe noget.

Der fortælles om tidligere erfaringer med kantineåbning i skoledelen, om fordele og ulemper ved initiativet.

 •  

Generel info fra ledelse:

Skolen:

 • Co-teaching, nyansættelser etc.  Udvikling af det professionelle læringsfællesskab.
 • Nye traditioner, bevægelse morgensang og andet. Den positive historie om Landsbyordningen.
 • Fredagsfodbold som ny tradition, hvor personale og ledelse deltager
 • Nye elever til skoledelen, og ingen rekrutteringsudfordringer til trods for fortællingerne i medierne om den mulige fremtid for Landsbyordningen. 
 • Skolestyrken bliver skolen en del af. Styrk trivsel, styrk skolen.  Link til hjemmeside: Skolestyrken - Skolestyrken
 • Der er ansat en ny lærer der hedder Oliver, som starter til oktober.

Børnehave:

 • Skovens udeområde er ved at blive renoveret. Legepladssikkerhedsrapporter påpegede 80 punkter. Vi har hyret en tømrer ind til at hjælpe med udbedringerne.
 • Anmeldt tilsyn i børnehaven. Stine Elverkilde udførte tilsynet, og der var en afrapportering først til ledelse, faglige fyrtårne, konsulenter og repræsentanter. Dernæst for personalet. Der er en stigende udvikling i vores vurdering. Børnehaven scorede igen imponerende højt, til trods for corona og andet. Justeringen skyldes vi har iværksat et arbejde med nogle udviklingspunkter. En stor tilfredshed fra bestyrelsen med børnehavernes kvalitet.
 • De tilførte midler fra et socialt projekt, der har kørt i tre år frafalder. Der skal ske en mindre tilretning i børnehaven personalemæssigt.
 • Valg til madordning. Der blev stemt ja til denne. 

Dagpleje:

 • En rundtur fra Nikolaj af. 1-1,5 timers besøg hos alle dagplejere. Den er fyldt op med børn. Fra 1/10 kommer der gæstepladser i dagplejen.
 • En problemstilling er om man ikke kan få pladser i sit lokalområde fra bestyrelse. Ledelsen har ikke oplevet denne problemstilling i praksis.
 • Gæsteplejen fungerer godt. Det er tilbagemeldingen fra bestyrelsen.
 • Dagplejen skal ikke længere være under Holeby Landsbyordning længere. Der er utilfredshed blandt bestyrelsen om beslutningen, da det ændrer på strukturen i Landsbyordningen. En opmærksom er hvordan man fortsat sikrer det gode samarbejde med dagplejerne.  

 

 

SFO:

 • En god SFO, hvor vi måtte erkende at vi havde for mange unge inde. De tilførte mange aktiviteter, men der opstod en subkultur. Vi valgte at ændre på personalesammensætningen.

 

Formanden:

 • Lærerig proces med tilsynet, og ansættelsessamtaler. Der er et stort ønske fra bestyrelsen om en facebookside. Det løftes på MED-udvalget. Der er en opmærksom på GDPR og driften af sådan en side hos ledelsen. Det ønskes at der er flere administratorer der styrer sådan en side.

5. Hjernemad –Et muligt tilskud på 20000 fra Landsbyordningen af.

Referat: Thomas fortæller om de lokale tanker bag. Ønsket er at løfte opgaven som folkeskole, hvor vi identificerer hvad behovet er hos os. Klasselærerne er i gang med at undersøge behovet i klasserne. Bestyrelsen er opmærksom på prisen for dette. Thomas melder tilbage og hvad økonomien bag er. Bestyrelsen ønsker en frugtordning, og de basale ting til morgenmad. Der er en opmærksomhed på hvad sådan en frugtordning ville koste.  

Der ønskes at lave det i flere faser -først den sociale del, dernæst den frugtdel. Beslutningen er der afsøges hvad mulighederne er.

6.  Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem.

Referat: Se bilag – Thomas holder oplæg om der hvor bestyrelsen får en aktiv rolle. Det er blevet besluttet, at Meebook er der hvor meddelelsesbogen skal forefindes. Der er markeret med Gul herunder, der hvor bestyrelsen skal have en aktiv rolle.

 

Der er et ønske om andre fag også indgår i meddelelsesbogen.

 

Det skal ses i relationen om den manglende elevplan. Der er også et ønske om at sprogfagene indgår i dette. I Holeby Landsbyordning vil engelsk og tysk også indgå i meddelelsesbogen.

Bestyrelsen tilkendegiver det er en god ide med skoleudviklingssamtaler.

 

1.1 (3)

Anvendelse besluttes på skoler ud fra pædagogiske overvejelser. Kan også besluttes af skolebestyrelse og kommunalbestyrelse.

 

2.1,

Træder i kraft i skoleåret 2022/23

Understøtte og kvalificere dialogen mellem skole, lærer, pædagog, forældre og elev om elevens faglige og alsidige udvikling

Laves for alle elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse

Indeholder få, væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling. Så vidt muligt fremadrettede og med udgangspunkt i elevens ressourcer

Fagene dansk og matematik (1.-9. klasse) og i børnehaveklassen kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed skal indgå. Fortsat forpligtigelse til løbende evaluering i andre fag også, og andre fag kan indgå

Bruges regelmæssigt og mindst en gang årligt, fx ifm. skole-hjem-samtaler

Skal være skriftlig og have en form, der bedst muligt understøtter dialog ml. skole og hjem. Ikke krav om digitalt format

Lokale principper fastsættes af skolebestyrelsen i dialog med skolens leder.

 

 

3.1. – Skoleudviklingssamtaler.

 

Skolebestyrelse, medarbejdere, elever og forældre bør inddrages heri. Det er naturligt at skolebestyrelsen forinden samtalen har drøftet skolens udviklings-og indsatsområder.

 

 

 

7. Arbejdsgruppen nedsat til borgermødet

Referat: Der er kommet flere forslag til alternative løsninger. Se bilag til referatet. Næste møde er d. 8/9 på skolen.

8. Revidering af følgende principper:
Princip for lejrskole/koloni: Link til dette: Princip for koloni/lejrskole | holebylandsbyordning (aula.dk)

Princip for mobilfri skole og SFO i Holeby Landsbyordning: Link til dette: Principper for mobilfri skole og SFO i Holeby Landsbyordning | holebylandsbyordning (aula.dk)

Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet: Link til dette: Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet | holebylandsbyordning (aula.dk)

 

Referat: Er der opmærksomheder til ændringer/tilføjelser? Rykkes til næste møde.

9. Budgetopfølgning/Indkøb til landsbyordningen.

Referat: Thomas orienterer om budgettet.  Bestyrelsen godkender budgettet. Opdateret: Der er bestilt to parkourstativer (et til mellemtrinnet og et til indskolingen) og en scene. Bestyrelsen har et generelt ønske om der investeres mere i mellemtrinnets udeområder.  

- Indkøb af parkour (2 muligheder)

- Indkøb af scene.

- Indkøb af læringstavler og design til SFO (overført overskud)

- Et muligt indkøb af film.

10. Fælles LBO-fest 250523

Referat: Skolefest, sommerfest i børnehaven med videre lægges sammen til en fest. Punktet rykkes til næste gang.

11. EVT

Referat: Et muligt rul af dage hvor bestyrelsesmøderne bliver afholdt.

Et punkt til næste gang: Der ønskes en facebookside for hele Landsbyordningen, og der udarbejdes principper for driften af det. Rene. Rikke og Thomas kigger på retningslinjer som optakt til næste møde. Sekretæren

Svømning i 5. klasse. Kan det deles op halvårligt ved nytår? Et ønske fra bestyrelse af, så de har det hvert halve år.

Der mangles kommunikation fra lærerne om hvad der arbejdes med i de forskellige fag.

Et ønske om en halloween-fest. Den afholdes den 28/10.

Børnehaven: Et ønske om den tydelige kommunikation om aktiviteter, så der er en plan for hvad der skal ske, så man kan planlægge som forældre.

Næste møde er 15/9.