Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 08.04.2021

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Dagsorden
 
Dato og tid:       Torsdag d. 8-4 kl.: 16.30 – 19.30
Sted:                Teams
Forplejning:       
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (forældrerepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejder forældrerepræsentant dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     
 
1.    Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Referat: Punkt 6 udgår og erstattes af et nyt punkt : Kapacitet i gæstedagplejen.
 
2.    Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Referat: Intet at bemærke.
 
3.    Orientering fra formand, ledelse og elevråd
Sagsfremstilling:
Referat:
Elevråd: Skolen er startet op igen for 5. og 6. klasse, og det er de fleste glade for.  Undervisningen fungerer godt. Eleverne ønsker sig nye låse på toiletdørene.
Ledelsen:
Dagplejen har en sygemelding af længere varighed, hvilket sætter gæstedagplejen under pres.
Børnehaven har afleveret børn til førskolen og har dermed 16 børn i Myretuen og 29 i Skoven.
SFO har afviklet proces vedr. økonomisk tilpasning 7/4-21. Der kan fremadrettet opstå problemer med at holde normeringen. Der er dog lange opsigelser. Men der er behov for at problematikken italesættes opad.
Førskolen er startet rigtig godt. En pædagog fra Myretuen er med i opstarten da den ene førskole pædagog PT. er fraværende. Vedkommende forventes dog at være tilbage i næste uge.
Skolen har fået en ressourcetildeling som tillader os at holde ressourcen fra indeværende år. Det betyder at vi skal have besat 3 stillinger, 1 lærer, 1 skolepædagog og 1 BH-klasseleder. Stillingerne kan slås op efter 14 april.
 Skolen er blevet bedt om en handleplan til kvalitetstilsynet, grundet resultater i nationale tests. Handleplanen skal danne grundlag for en vurdering om hvorvidt skolen skal sættes under tilsyn.
Landsbyordningen har fået tildelt midler til løft af faglighed og trivsel efter Corona. Vi skal udarbejde handleplan for hvordan vi bruger pengene inden 7. maj. Det gør vi så snart vi kender beløbet.
Formanden: Efter seneste møde har bestyrelsen fremsendt brev vedr. lukkedage og problemet i, kun at have åbent i Nakskov, til B og Us medlemmer. Det er siden besluttet også af have pasning i en institution i Maribo J


 
4.    Skoleårets planlægning
Sagsfremstilling:
Skolen timefordelingsplan fremlægges, til godkendelse, for bestyrelsen. Samtidig fremlægges anmodning om at konverterer understøttende undervisning til to-lærer ordning i mellemtrinet jf. folkeskolelovens §16b.
Referat:
 Timefordelingsplan og benyttelse af §16b er godkendt.

5.    Børnehaven
Sagsfremstilling:
På baggrund af introduktion fra Nikolaj ønskes en drøftelse af den fortsatte drift af landsbyordningens 2 børnehavegrupper. Økonomi, normering og sikkerhed.
Referat:
 Sikkerhed: Skoven har ikke haft legepladsinspektør på besøg meget længe. Jf. dagtilbudsstrategi er der stort fokus på sikkerhed. Vi kan frygte at et tilsyn vil medføre drastiske ændringer. Problematikken drøftes og der fremkommer flere forslag: Kan den godkendes som naturlegeplads? Skal man være pro-aktiv og selv få den set igennem først? Er der noget vi selv kan ændre på eller bliver det for dyrt. Det besluttes at ledelsen inviterer chefniveauet på besøg og med ind i en drøftelse.
Økonomi: Myretuen og Skoven drives som 2 separate børnehaven, men tildeles kun ressourcer som 1. Det er ikke muligt at holde et højt serviceniveau. Pt. løber det rundt på grund af en projekttildeling som udløber næste år. Børnehavens 2 afdelingers fremtid drøftes. Det besluttes at inddrage chefniveauet i den videre drøftelse hvor bestyrelsen ønsker indflydelse.

6.    Kapacitet i gæstedagplejen
Sagsfremstilling:
Der er for få pladser i gæstedagplejen og der er etableret gæstepasning i legestue/børnehave. Det skaber store frustrationer og bekymringer for forældre, bh-personale og dagplejere.
Referat: Har været drøftet på chef-niveau og der ses efter andre og bedre løsninger. Nøgleordet må være trivsel. Både for børnene men også for personalet.
 
7.    Pelikanen
Sagsfremstilling:
Børnehaven har i en årrække støttet bladet ”Pelikanen” via reklamemidler. Der ønskes en drøftelse af om dette forhold skal fortsætte.
Referat: Mia undersøger om det overhovedet er lovligt a reklamere. Hvis ja vil bestyrelsen fortsat støtte det lokale blad og udfylde en reklame plads. Dog ændres teksten til Holeby Landsbyordning. Genbesøges på senere møde.
 
8.    ”Den gode historie”
Sagsfremstilling:
 På seneste møde udtryktes bekymring vedr. lærerskift, lærere eller børn som forlader skolen samt kommunikation. Der ønskes en drøftelse af hvordan vi får sat fokus på alle de gode historier der findes i landsbyordningen, så det ikke kun er bekymringer eller negative oplevelser der kommer til at fylde.
Referat:
 Forskellige gode og konstruktive forslag drøftes. Kommunens FB side. Pelikanen, Fokus på den gode historien i de almindelige hverdagssituationer. Disse kan kommunikeres i AULA. Det besluttes at bestyrelsen vil udarbejde en strategi for området.
  
 
9.    Årshjul 
Sagsfremstilling:
 Det årshjul bestyrelsen udarbejdede i forbindelse med kursusdagen i marts fremlægges til godkendelse i renskreven stand.
Referat: I oktober ønskes en drøftelse af Landsbyordningens værdiregelsæt. Ellers er Årshjulet godkendt.
10.    Evt.
 Referat: Næste møde afholdes som temamøde vedr. værdiregelsæt. Vi håber meget at kunne samles irl J
Holeby Landsbyordning
Vestervej 126, 4960 Holeby
Holebylandsbyordning@lolland.dk
+45 54676361
EAN NR.
5798007128333